BúN THịT NướNG Vị SàI GòN QUậN 10

Contactinformation


Bún Thịt Nướng Vị Sài Gòn Quận 10

41 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định
Quận 1Hồ Chí Minh

Delivery times

Thứ Hai
08:00 - 18:00
Thứ Ba
08:00 - 18:00
Thứ Tư
08:00 - 18:00
Thứ Năm
08:00 - 18:00
Thứ Sáu
08:00 - 18:00
Thứ Bảy
08:00 - 18:00
Chủ Nhật
08:00 - 18:00